?

Log in

No account? Create an account

V CHOM SEKRET SHVEDSKOGO EKONOMICHESKOGO CHUDA? - ruriktochkase — LiveJournal

May. 27th, 2019

08:11 am - V CHOM SEKRET SHVEDSKOGO EKONOMICHESKOGO CHUDA?

Previous Entry Share Next Entry

KAK OBUSTROIT’ EKONOMIKU, TAK CHTO BY ONA STABILNO ROSLA?
https://utveckling.skane.se/digitala-rapporter/huga/oresund/
V CHOM SEKRET SHVEDSKOGO EKONOMICHESKOGO CHUDA?


Comments:

[User Picture]
From:karhu53
Date:May 27th, 2019 09:20 am (UTC)
(Link)
кат слнтнл
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:May 27th, 2019 10:36 am (UTC)
(Link)
Sps
(Reply) (Parent) (Thread)