?

Log in

No account? Create an account

Re: редакция ЖЖ - позор! Kарту купите! - ruriktochkase — LiveJournal

Jul. 12th, 2011

08:02 pm - Re: редакция ЖЖ - позор! Kарту купите!

Previous Entry Share Flag Next Entry

Comments:

[User Picture]
From:stas_kushnarov
Date:July 12th, 2011 08:46 pm (UTC)
(Link)
да, будет распространяться. они видимо не могут испрасить, а только могут опубликовать или нет.
(Reply) (Thread)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:July 12th, 2011 08:50 pm (UTC)
(Link)
1.st: no ved' togda jest' "option" ne publikovat' ?
2.nd: no ved' mozhno skazat' avtoru o dopushenoj oshibke?
po logike: ispravish - opublikujem. net - my LJ ne budem pozoritsja.

ili ja ne prav?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:stas_kushnarov
Date:July 13th, 2011 09:14 pm (UTC)
(Link)
просто ленятся заморачиваться
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:July 13th, 2011 09:27 pm (UTC)
(Link)
in any case, prijatno videt' chto oni ispravili.
(Reply) (Parent) (Thread)