?

Log in

No account? Create an account

Зачем дед морозу автомат ? - ruriktochkase — LiveJournal

Dec. 27th, 2010

01:24 pm - Зачем дед морозу автомат ?

Previous Entry Share Flag Next Entry

Comments:

[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:December 27th, 2010 10:04 pm (UTC)
(Link)
;)
fakt, imenno eto i bylo odno iz techenij napravlenij posta. jesli eto i vpravdu "kozlit" kto-to, to tut real'no mozhno ulybnutsja :)
(Reply) (Parent) (Thread)