?

Log in

No account? Create an account

Зачем дед морозу автомат ? - ruriktochkase — LiveJournal

Dec. 27th, 2010

01:24 pm - Зачем дед морозу автомат ?

Previous Entry Share Flag Next Entry

Comments:

[User Picture]
From:yasha911
Date:December 27th, 2010 09:22 pm (UTC)
(Link)
улыбнулу)
(Reply) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:December 27th, 2010 10:04 pm (UTC)
(Link)
;)
fakt, imenno eto i bylo odno iz techenij napravlenij posta. jesli eto i vpravdu "kozlit" kto-to, to tut real'no mozhno ulybnutsja :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:December 27th, 2010 09:29 pm (UTC)
(Link)
otlichno!:)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]
From:ruriktochkase
Date:January 25th, 2011 12:30 am (UTC)
(Link)
first things first:
SPASIBO! :)

secondly:
kak proshli prazdniki?
(Reply) (Parent) (Thread)