?

Log in

No account? Create an account

Ulamyvajut Poroshenko - ruriktochkase

Feb. 12th, 2015

09:13 am - Ulamyvajut Poroshenko

Previous Entry Share Next Entry

Ulamyvajut Poroshenko .
Putina s nimi net.